Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì

Điểm trung bình của bậc trung học cơ sở , trung học phổ thông và đại học là bao nhiêu? Cách tính điểm trung bình học kỳ các cấp sẽ được PCI Lào Cai cập nhật trong bài viết sau. 

Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì ?

Điểm trung bình học kỳ là tổng điểm trung bình của tất cả các học kỳ hoặc học kỳ của bạn trong một chương trình học đầy đủ. Điểm này thể hiện thành tích học tập tổng thể của học sinh và nó cũng có thể được xem là điểm trung bình của tất cả các điểm GPO tích lũy.

Cách tính điểm trung bình THPT?

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT học sinh trung học phổ thông. ban hành kèm theo Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Theo đó, điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ với các hệ số quy định tại Khoản 2 Điều này. 7 Thông tư 58.

Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì

Cách tính điểm trung bình của HS1 THCS

Điểm trung bình là loại điểm được tính tùy thuộc vào từng điểm thành phần mà bạn đạt được trong quá trình học HK1. Trong đó, có các hệ số điểm khác nhau: điểm 15 phút (hệ số 1), điểm 1 tiết (hệ số 2) và điểm tổng kết (hệ số 3). 

Ví dụ: Em Nguyễn Thị T có điểm môn Toán học kì 1 lớp 10 như sau:

Điểm miệng Ghi bàn 15 ′ Điểm 1 tiết Điểm học kỳ
8, 9  7, 8  7, 6 mười

Điểm trung bình môn Toán học kì 1 lớp 10 của Nguyễn Thị T được tính như sau:

Điểm trung bình môn Toán lớp 10 1 = (8 + 9 + 7 + 8 + 7 × 2 + 6 × 2 + 10 × 3) / 11 = 8

Cách tính điểm trung bình cả năm của cấp THCS.

Công thức tính điểm trung bình cả năm học của hệ THCS như sau:

Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ 1 + (Điểm trung bình học kỳ 2 x 2) = Kết quả / 3

Điểm trung bình cả năm được tính dựa trên điểm trung bình của HK1 và HK2. 

Công thức tính điểm trung bình cả năm như sau:

Điểm trung bình cả năm môn = (Điểm trung bình cả năm môn 1 + điểm trung bình cả năm lớp 2 x2) / 3

Ví dụ: Điểm trung bình môn Toán học kì 1 lớp 6 của Trần Văn B là 8,5.

Điểm trung bình môn Toán học kì 2 lớp 2 của A là 9,0

Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 6 của A = (8,5 + 9 x2) / 3 = 8,833333333 ~ 8,8

Làm thế nào để tính điểm trung bình ở trường trung học?

Cách tính điểm trung bình của HS1 THPT

Điểm trung bình là loại điểm được tính tùy thuộc vào từng điểm thành phần mà bạn đạt được trong quá trình học HK1. Trong đó, có các hệ số điểm khác nhau: điểm 15 phút (hệ số 1), điểm 1 tiết (hệ số 2) và điểm cuối kỳ (hệ số 3). 

Ví dụ: Em Nguyễn Thị T có điểm môn Toán học kì 1 lớp 10 như sau:

Điểm miệng Ghi bàn 15 ′ Điểm 1 tiết Điểm học kỳ
7, 8 8, 9 5, 7  9.5 

Tương tự với cấp 3 thì cũng tương tự như cấp 2. Điểm trung bình môn Toán học kì 1 lớp 10 môn Toán của khối A được tính như sau:

Điểm trung bình môn Toán lớp 10 1 = (7 + 8 + 8 + 9 + 5 × 2 + 7 × 2 + 9.5 × 3) / 11 = 7.7 

Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì

Cách tính điểm trung bình cả năm THPT

Công thức tính điểm trung bình cả năm học của hệ THPT như sau:

 • Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ 1 + (Điểm trung bình học kỳ 2 x 2) = kết quả / 3
 • Điểm trung bình cả năm được tính dựa trên điểm trung bình của HK1 và HK2. 

Công thức tính điểm trung bình cả năm như sau:

 • Điểm trung bình cả năm môn = (Điểm trung bình cả năm môn 1 + điểm trung bình cả năm lớp 2 x2) / 3

Ví dụ: Điểm trung bình môn Toán học kì 1 lớp 6 của Trần Văn B là 8,5.

Điểm trung bình môn Toán học kì 2 lớp 6 của A là 8,8 

Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 6 của A = (8,5 + 8,8 x2) / 3 = 8,7 

Cách tính điểm trung bình môn học Đại học

Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

Ví dụ có bảng điểm sau:

Đối tượng Số lượng tín chỉ Hệ thống điểm 4 Tính toán
Môn 1 – HK1 3 4 3×4 = 12
Môn 2 – HK1 4 3 4×3 = 12
Môn 3 – HK2 Đầu tiên 2 1×2 = 2
cộng 8 TC 26

Điểm trung bình tích lũy: 26/8 = 3,25

Điểm trung bình chung tích lũy là : Các học kỳ sau được tính bằng tổng điểm các môn học nhân với số tín chỉ của từng môn học rồi chia cho tổng số tín chỉ (tính theo học kỳ, không tính riêng từng học kỳ).

Các môn không tính điểm trung bình là : Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Cách tính điểm tín chỉ đại học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2021 / TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Theo đó, việc đánh giá và cho điểm các môn học đại học hiện nay được quy định như sau:

 •  Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá thông qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối với học phần có khối lượng dưới 02 tín chỉ thì có thể chỉ có một điểm đánh giá. Điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10.
 • Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và số điểm từng thành phần quy định trong đề cương chi tiết của từng học phần sẽ được phổ biến trước. Đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan như đánh giá trực tiếp và đóng góp không quá 50% điểm của môn học.

Riêng việc tổ chức bảo vệ, đánh giá đồ án, luận văn được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi sinh viên đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 người tham gia;
 • Việc bảo vệ và đánh giá trực tuyến phải được sự đồng ý của cả thành viên hội đồng và người học;
 • Tiến trình của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi lại, ghi chép và lưu trữ đầy đủ. 

Sinh viên vắng thi, bị đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 và không được khiếu nại khi quá muộn. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, được phúc khảo ở đợt tổ chức khác và được tính điểm lần đầu.

Điểm môn học được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với các trọng số tương ứng , làm tròn đến một chữ số thập phân, cách xếp loại chữ được quy định cụ thể như sau, trừ các trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

 Điểm được xếp loại, áp dụng cho các môn học được bao gồm trong điểm trung bình học tập, bao gồm:

 • A: từ 8,5 đến 10,0;
 • B: từ 7,0 đến 8,4;
 • C: từ 5,5 đến 6,9;
 • D: từ 4,0 đến 5,4.

Điểm đậu không được tính điểm, áp dụng cho các môn học chỉ yêu cầu đậu, không tính vào điểm trung bình học tập:

 • P: từ 5.0 trở lên.

Loại không thành công:

 • F: nhỏ hơn 4,0.

Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các chữ cái xếp loại, không có trong điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa trọn vẹn do được phép hoãn kiểm tra, thi; X: Điểm không đầy đủ do không đủ dữ liệu;
 • R: Điểm môn học được miễn và tín chỉ được công nhận.

Học lại, kiểm tra và học để cải thiện điểm số:

 • Học viên không đạt phải đăng ký lại theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Quy chế này, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 9; điểm cuối cùng là điểm chính thức của khóa học;
 • Học viên đạt điểm môn học được đăng ký học lại để cải thiện điểm theo quy định của cơ sở đào tạo đang theo học.

Cách tính điểm trung bình tích lũy

Công thức tính điểm trung bình tích lũy như hình bên dưới:

Công thức tính điểm trung bình tích lũy

Từ hình ảnh, chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều yếu tố, bao gồm cả số và chữ cái trong công thức, không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của chúng trong công thức này.

 • “A” là điểm trung bình của mỗi khóa học k.
 • “I” là số thứ tự của các đối tượng.
 • “Ai” là điểm trung bình của môn học “i”.
 • “Ni” là ký hiệu cho số tín chỉ của khóa học “i” đó.
 • – “n” là tổng của tất cả các môn học đã học trong học kỳ đó hoặc tổng của tất cả các môn học tích lũy.

Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì

Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4

Để có thể tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy của từng sinh viên theo học chế tín chỉ quy định, điểm thư tương ứng của từng học phần sẽ được quy đổi thành điểm như sau:

 • A tương ứng với 4
 • B + tương ứng với 3,5
 • B tương ứng với 3
 • C + tương ứng với 2,5
 • Điểm C tương ứng với 2
 • D + tương ứng với 1,5
 • D tương ứng với 1
 • Điểm F tương ứng với 0

Như vậy, xếp loại tốt nghiệp sẽ được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học của sinh viên tại trường như sau:

 • Đối với loại xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,60 đến 4,00
 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,20 đến 3,59
 • Đối với loại khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,50 đến 3,19
 • Điểm trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Điểm Trung Bình Chung Học Kỳ Là Gì

Một số phần mềm tính điểm trung bình trực tuyến

Bạn có thể tham khảo một số phần mềm tính điểm trung bình đã được nhiều phụ huynh và học sinh sử dụng:

 • Kết quả học tập của học sinh
 • Notan
 • Cách tính điểm tốt nghiệp cấp 3 và cấp 2
 • Tính điểm THPT 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *